pobierz: Program_profilaktyczny.doc 

 

 

„ (...) człowiek musi wybierać (...)

W tym tkwi jego moc –

w zdolności podejmowania decyzji"

 

Paulo Coelho ,,Piąta góra"

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM nr 1

w WADOWICACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Być wolnym-

znaczy również żyć bez nałogów"

 

 

 

 

 

 

 

 

Program profilaktyki środowiska szkolnego

 

 

 

Identyfikacja problemu

I.             Psychospołeczna diagnoza środowiska szkolnego.

 

1.    Przeprowadzenie diagnozy przez powołany zespół ds. profilaktyki poprzez:

A/ obserwacje zachowania uczniów,

 

B/ analiza frekwencji w dziennikach lekcyjnych,

 

C/ analiza dokumentacji wychowawców klasowych, pedagoga, psychologa szkolnego,

D/ankiety dla wychowawców klas

E/ ankiety wśród uczniów,

F/ wywiady z nauczycielami, rodzicami, uczniami,

G/ analiza frekwencji rodziców na zebraniach i dniach otwartych.

2.   Analiza wyników diagnozy potwierdziła wstępnie założone obszary zagrożeń występujących w naszej szkole.

3.    Zespół ds. profilaktyki opracuje program działań interwencyjnych i profilaktycznych.

4.    Zebranie ofert pomocy szkole przez instytucje, organizacje wspierające środowisko szkolne/ MOPS, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele policji, itp./

II.           Na podstawie obserwacji środowiska szkolnego zauważa się, iż występują następujące problemy:

 

-       problem przemocy i agresji na terenie szkoły,

-       brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne,

-       problem wagarów,

-       ubóstwo materialne rodziców/ brak podręczników, brak środków finansowych na różnego rodzaju imprezy, przedstawienia i wycieczki klasowe/,

-       kultura języka,

-       palenie papierosów,

-       spożywanie alkoholu,

-       uzależnienie od telewizji,

-       uzależnienie od komputera,

-       niereagowanie na przejawy przemocy i agresji,

-       problem narkomanii.

 

Powołanie zespołu ds. profilaktyki środowiska szkolnego.

III.         Kierunki działań interwencyjnych i profilaktycznych

1.    Analiza sposobu realizacji zadań szkoły wynikających z przepisów prawnych i statutu szkoły oraz programu wychowawczego.

2.    Działania szkoły w kierunkach wskazanych w wyniku diagnozy:

 

A/ współpraca z MOPS i innymi instytucjami, które oferowały swoją pomoc zarówno materialną jak i merytoryczną,

 

B/ doskonalenie umiejętności nauczycieli- rozszerzenie wiedzy nauczycieli, wychowawców klas, o takie zagadnienia jak:

-       wiedza na temat uzależnień,

-       agresja,

-       postępowanie w konkretnych przypadkach,

-       regulacje prawne.

/organizowanie szkoleń dla nauczycieli, praca w zespole wychowawców/,

 

C/ wyposażanie biblioteki szkolnej w publikacje dotyczące profilaktyki,

 

D/ włączenie samorządu szkolnego, organizacji uczniowskich,

 

E/ organizowanie systematycznych i profilaktycznych zająć edukacyjnych w ramach lekcji wychowawczych lub spotkań dodatkowych,

 

F/ współpraca z rodzicami w celu przekazywania im wiedzy na temat zagrożeń, a także zapoznawanie ich z działaniami szkoły wynikającymi z planu,

 

G/ organizowanie w szkole imprez tematycznych,

 

H/ realizowanie programów profilaktycznych przez wychowawców, specjalistów z zewnątrz,

 

I/ omawianie w ramach rady pedagogicznej efektów realizacji planu profilaktycznego w szkole,

 

J/ zapewnienie uczniom alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu/ oferta zajęć pozalekcyjnych/,

K/ promocja zdrowego stylu życia,

L/ kształtowanie świadomości ekologicznej

Ł/ kształtowanie systemu wartości- czerpanie z wzorców osobowych.

 

 

3. Ewaluacja programów wychowawczych i profilaktycznych, w ramach wewnątrzszkolnego systemu mierzenia jakości pracy.

 

IV.          Przewidywane efekty podjętych działań.

1.    W bibliotece szkolnej zwiększy się ilość kompletów podręczników, które uczniowie mogą wypożyczyć. Dofinansowanie wycieczek, wyjazdów do kin, teatrów.

2.    Księgozbiór biblioteki powiększy się o materiały i publikacje dotyczące profilaktyki/gromadzenie scenariuszy lekcji wychowawczych, programów profilaktycznych/.

3.    Nauczyciele zdobędą wiedzę z zakresu działań profilaktycznych oraz umiejętności postępowania w konkretnych przypadkach i stosowanie różnorodnych form pomocy. Powinna nastąpić poprawa w relacjach uczeń- nauczyciel- rodzic.

4.    Zmniejsza się ilość godzin opuszczanych przez uczniów z powodu wagarów.

5.    Uczniowie są w stanie poradzić sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi - rozwiązują swoje problemy bez udziału agresji, przemocy. Zapobiegają i reagują na akty przemocy i agresji  w szkole i poza nią.

6.     Uczniowie chętnie, aktywnie uczestniczą w promowaniu zdrowego stylu życia, nabierają nawyków zdrowego życia, aktywności ruchowej / bez papierosów, alkoholu, narkotyków/.

7.    Szkoła prowadzi wartościowe i interesujące programy, akcje profilaktyczne.

8.    Nastąpiła poprawa wyników w nauce, podejściu uczniów do obowiązków szkolnych.

9.    Poprawia się samorządność uczniów, czują się współgospodarzami szkoły, a co za tym idzie bardziej dbają o mienie szkolne. Uczniowie współpracują w grupie służą pomocą innym.

10. Uczniowie posiadają wiedzę na temat uzależnień, środków uzależniających. Potrafią wybrać zdrowy model zachowań. Znają sposoby zapobiegania chorobom.

11.  Większość uczniów porozumiewa się między sobą nie używając wulgaryzmów. Kultura języka jest większa.

12. Uczniowie wybierają aktywne formy spędzania wolnego czasu, w związku z tym uprawiają różne dyscypliny sportowe, biorą udział w licznych zajęciach pozalekcyjnych.

13.  Rodzice chętniej uczestniczą w spotkaniach na terenie szkoły, współpracują z wychowawcami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN  DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNTCH

W WYBRANYCH OBSZARACH ZAGROŻEŃ

w roku szkolnym 2009/2010

 

Plan działań profilaktycznych na bieżący rok szkolny powstał na podstawie analizy i oceny sytuacji wychowawczej w Gimnazjum Nr 1, wniosków Rady Pedagogicznej, priorytetów MEN i MKO.

Opracowane w nim zadania wynikają z realizacji programu
„Zero tolerancji dla przemocy w szkole", Szkolnego Programu Profilaktycznego i Harmonogramu Poprawy Efektywności Wychowania.

 

Obszar: agresja i przemoc w szkole.

 

1.

Pogadanka dla uczniów klas I na temat „Jak bronić się przed przemocą rówieśniczą"

 Wicedyrektor Psycholog    Pedagog        

 

wrzesień

2.

 

Analiza zachowań uczniów na spotkaniach Zespołu Wychowawczego.

Wychowawcy Nauczyciele Pedagog Psycholog

 

cyklicznie

3.

 Rozmowy z uczniami, ich rodzicami, opiekunami.

Wychowawcy

Psycholog

Pedagog

 

na bieżąco

4.

 

 Działania informacyjno - profilaktyczne wśród uczniów - realizacja lekcji wychowawczych poświęconych temu zagadnieniu.

Wychowawca Pedagog

Dyrekcja szkoły

wg planu pracy wychowawców

5.

 

 Spotkania uczniów z pracownikami policji, sądu.

Pedagog

Psycholog

Wychowawcy

w razie potrzeb

6.

 

 

 

 

 Zorganizowanie dla uczniów klas III wyjść na rozprawy sądowe dotyczące przestępstw nieletnich.

A. Banaś

terminy uzgodnione

z pracownikami

Sądu

7.

 

Spotkania Zespołu Wychowawczego mające na celu omówienie konkretnych zachowań, podjęcie decyzji dot. działań wobec ucznia (pomoc materialna, pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne, ewentualne kary, powiadomienie policji itp.)

Zespół

Wychowawczy

w razie potrzeby

 

 

 

 

8.

 

„Wywiadówka profilaktyczna dotycząca problemu agresywnych zachowań młodzieży   i eliminowania zjawiska biernego obserwatora przemocy.

Pedagog Psycholog Wychowawcy

w terminie ustalonym z CPS PUKS „Karol"

9.

Dyżury nauczycielskie w czasie przerw -kontrola zachowań i opieka nad uczniami.

Nauczyciele

 

cały rok

10.

 

Kontynuacja programu „Bezpieczna szkoła"
we współpracy z Komendą Policji.

Dyrektor

Wicedyrektor

Psycholog

Pedagog

Koordynator ds.

bezpieczeństwa

 

cały rok

11.

 

Mobilizowanie uczniów do reagowania i informowania o przejawach agresji wśród kolegów.

 Wychowawcy

 cały rok

12.

 Zorganizowanie Sejmiku Uczniowskiego      „Chcemy żyć w świecie bez przemocy"

A. Drzerski

Wicedyrektor

Psycholog

Pedagog

Koordynator ds.

bezpieczeństwa

luty/marzec

13.

 

 Prowadzenie zajęć profilaktycznych z wykorzystaniem programów:

- Saper

- Spójrz inaczej

- Sobą by dobrze żyć.

Wychowawcy Pedagog

Psycholog

 

cały rok

 

 

Obszar: dyscyplina szkolna, absencja szkolna.

 

Lp.

Działania

Odpowiedzialni

Termin

1.

 

 Praktyczne wykorzystanie statutowej procedury postępowania nauczycieli i wychowawcy w przypadku stwierdzenia wagarów uczniów.

Wychowawcy Nauczyciele poszczególnych zajęć

edukacyjnych

cały rok

 

2.

 Kontrola obecności uczniów na każdej lekcji

i zwolnień z zajęć:

- analiza przyczyn absencji.

 - działania zgodne z procedurą.

Wychowawcy

Nauczyciele

poszczególnych

zajęć edukacyjnych Wicedyrektor Psycholog Pedagog

cały rok

 

 

3.

 

Kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych uczniów na podstawie wpisów do zeszytu uwag klasy, dziennika lekcyjnego.

 

Wychowawcy Wicedyrektor Pedagog Psycholog

 

cały rok

4.

Comiesięczne spotkania uczniów, nauczycieli i dyrekcji na apelu szkolnym.

 

Samorząd Szkolny

 

raz w miesiącu

5.

Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z bezkrytycznego posługiwania się środkami audio - wizualnymi.

 

Nauczyciele informatyki Wychowawcy

 

cały rok

 11.     

 

Prezentowanie uczniom ciekawych czasopism, lektur, programów.

 

 

Nauczyciel bibliotekarz

 

cały rok

 

Obszar: uzależnienia

 

 

1.

Świ

Światowy Dzień Walki z AIDS:

-sesja popularno - naukowa,

 -konkurs plastyczny,

- plakaty.

 

 

Wychowawcy

M. Bechta

M. Trzebuniak

I. Ponikiewska

 

grudzień

2.

Dzień Trzeźwości:

- plakaty,

- gazetki,

- spotkania z pracownikiem poradni AA.

 

I. Filek

A. Banaś

M. Skrzypczak-

Płaszczyca

 

 

kwiecień

3.

Światowy Dzień bez Tytoniu:

- plakaty,

- gazetki,

- udział w akcji organizowanej przez SANEPID.

 

 

H. Branka

K. Zając

 

 

maj

4....

Mi 

 Miesiąc walki z narkomanią

- plakaty

- gazetki,

- artykuły w „Nowinkach Jedynki" ,

- sesja,

- godziny wychowawcze,

 

 

B. Waluś B. Litwa Samorząd Szkolny Wychowawcy

 Z. Hyleńska

 

 

czerwiec


 

 

- warsztaty profilaktyczne „Narkotyki poznaj fakty  i nie wchodź"

 

I.Filek

 

 

5.

 

Prowadzenie programów profilaktycznych  
i organizowanie spektakli profilaktycznych. Warsztaty profilaktyczne „Życie w sieci"

 

Pedagog Psycholog Wychowawcy CPS

 

 

cały rok

 6.

Propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu:

- Teatr Jedynki,

 -Łucznicy Klub Sportowy „Strzelec",

- SKS-y,

- SKKT,

- Zespół muzyczny „Amonit",

- Gazetka „Nowinki Jedynki",

- BRD.

 

Wychowawcy

J. Nogal

 B.Litwa

E. Leń

nauczyciele WF A. Drzerski

M. Bogacka

 

cały rok

 

Obszar: motywacja do nauki, potrzeby edukacyjne uczniów.

 

 

1.

 

Porady, konsultacje, terapia indywidualna

(wsparcie emocjonalne, pozytywna motywacja)

 

Wychowawcy Nauczyciele Pedagog Psycholog

 

cały rok

 

2.

 

Konsultacje indywidualne dla uczniów  i  rodziców.

Nauczyciele

Pedagog

Psycholog

 

 

na bieżąco

 

3.

 

Stosowanie aktywnych metod nauczania, wykorzystywanie multimedialnych środków dydaktycznych.

 

Nauczyciele

poszczególnych

zajęć

edukacyjnych

 

 

cały rok

 

 4.

 

Organizowanie lekcji pokazowych dla nauczycieli
 z ukierunkowaniem na pracę uczniów i ich zaangażowanie na lekcji.

 

 

 

j. w.

 

 

j. w.

 

5.

 

Organizowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych i mających problemy w nauce z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

 

 

j. w.

 

j. w.

 

6.

 

Realizacja lekcji wychowawczych dotyczących

w/w problemu.

 

 

Wychowawcy

 

wg planu pracy


7.

 

Mobilizacja zespołu klasowego.

 

Wychowawca

 

cały rok

7.

Pomoc koleżeńska.

Samorządu

 

 

 

Klasowego

 

8.

 

 

Pedagogizacja rodziców.

 

Pedagog

 

wg

8.

 

Psycholog

harmonogramu

 

 

Wychowawcy

spotkań

 

 

 

z rodzicami

 

 


 

VI.    Działania profilaktyczne ujęte dodatkowo w programie wychowawczym szkoły.

 

 

Udzielanie pomocy dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej, rodzinnej/ zakup podręczników, przyborów szkolnych, pomoc materialna/.

 

Pogadanki i dyskusje na lekcjach wychowawczych o problemach przestępczości wśród młodzieży i ich konsekwencjach.

 

Spotkania uczniów z inspektorem ds. nieletnich komendy powiatowej policji.

 

Powiadamianie sądu, policji o rażących zaniedbaniach rodziców wobec dzieci.

 

Pedagogizacja rodziców.

 

 

Współpraca pedagoga szkolnego z kuratorem rodzinnym w zakresie opieki nad rodzinami i dziećmi.

Opieka zdrowotna nad dziećmi:

Zaopatrywanie sklepiku szkolnego w zdrową żywność.

Pogadanki na temat bezpieczeństwa, alarmy ewakuacyjne.

Powołanie zespołów wyrównawczych dla uczniów z niepowodzeniami szkolnymi.

 

Współpraca z MOPS w zakresie dożywiania dzieci i pomocy materialnej oraz rzeczowej dla nich i ich rodzin.

 

Profilaktyka w dziedzinie uzależnień.

 

Podnoszenie poziomu kultury osobistej.

1.     Gazetki PCK i pedagoga poświęcone profilaktyce uzależnień.

2.     Pedagogizacja rodziców dotycząca współczesnych zagrożeń; informacje dla rodziców, gdzie mogą szukać fachowej pomocy terapeutycznej.

3.     Spotkania z pielęgniarka szkolną.